مدیران بتون ماشین

آقای دکتر رامین خسروی ( مدیر عامل )

آقای عباس طاهری(مدیر مالی) 64048 021 داخلی 112

آقای ناصر حسین نژاد ( مهندس فروش) 64048 021 داخلی 116

آقای جلال ضیاءالاابصاری(کنترل تضمین و کیفیت) 64048 021 داخلی 127

آقای مصطفی طاهری(حسابدار) 64048 021 داخلی  204

آقای سعید غفاری(امور انفورماتیک)

آقای شیرسوار(پشتیبانی)